Студентське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ у ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені Г.С. СКОВОРОДИ

Рада та Виконком Спілки студентів і молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 

Загальні положення

 1. Спілка студентів та молоді Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди діє на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту ХНПУ імені Г.С. Сковороди та цього Положення.
 2. Студентське самоврядування як невід’ємна частина громадського самоврядування ХНПУ імені Г.С. Сковороди – це гарантоване державою право осіб, які навчаються у ньому (далі – Студенти), самостійно та через представницькі органи вирішувати питання захисту власних прав та брати участь в управлінні Закладом.
 3. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції Студентів.
 4. Принципи студентського самоврядування:
 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів студентського самоврядування, самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів;
 • співпраця з керівництвом, відповідними службами та окремими посадовими особами Закладу (наставниками академічних груп, адміністрацією Закладу та його структурних підрозділів: гуртожитків, факультетів, кафедр, відділень тощо).
 1. Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) Студентів, у якому забезпечене представництво не менш як 75 % Студентів.
 2. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється загальними зборами Студентів шляхом таємного голосування.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).

 1. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені від виконання посадових обов’язків за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 % студентів вищого навчального закладу. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів.
 2. Заклад самостійно розробляє Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі (далі – Положення), у якому обов’язково повинні бути зазначені: організаційна структура студентського самоврядування, за необхідності – його низові ланки (академічна група, відділення, факультет, гуртожиток тощо), назва, представницькі органи, їх кількісний склад, порядок обрання членів та керівників, порядок і терміни звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування, періодичність скликання загальних зборів Студентів, підстави для скликання позачергових зборів, права та обов’язки органів студентського самоврядування.

Мета і завдання діяльності органів студентського самоврядування

 1. Метою студентського самоврядування є:
 • створення умов для самореалізації Студентів в інтересах особистості, суспільства, Закладу, держави;
 • сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління;
 • формування у Студентів навичок та якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, організаторських та лідерських рис, креативних підходів до вирішення завдань, умінь працювати в команді, дослухатися до думки інших та знаходити компроміси, співпрацювати з адміністративними структурами у Закладі та поза його межами, відповідальності за результат своєї праці тощо.
 1. Основними напрямками роботи органів студентського самоврядування є:

 –   забезпечення Студентів житлом;

 – вирішення питань стипендіального забезпечення Студентів, заохочення, преміювання тощо;

 – залучення Студентів до пошукової та науково-дослідної роботи Закладу;

– працевлаштування випускників;

– організація дозвілля.

 1. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 – захист прав та інтересів Студентів, узгодження їх з правами та інтересами адміністрації, працівників Закладу інших категорій, суспільства;

 – забезпечення участі Студентів в управлінні Закладом, представництво Студентів у колегіальних робочих та дорадчих органах Закладу, їхніх структурних підрозділів, включаючи стипендіальні комісії;

– вироблення позиції Студентів щодо різних аспектів функціонування Закладу, забезпечення ефективного «зворотнього зв’язку», інформування його керівництва, відповідних служб та посадових осіб стосовно прийнятих Студентами рішень, сформованої думки студентського загалу;

– напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем Студентів на різних рівнях: від навчального закладу до загальнодержавного, сприяння участі Студентів у реалізації державної молодіжної політики;

– залучення Студентів до участі у громадському житті Закладу, координація діяльності низових органів студентського самоврядування;

– надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої консультаційної допомоги Студентам, у т.ч. у співпраці з керівництвом, відповідними службами та посадовими особами Закладу;

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, громадських організацій; за винятком політичних та релігійних, сприяння обміну студентів, у т.ч. міжнародному;

– контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку та Статуту Закладу, оперативне реагування на випадки їх порушення;

– а також сприяння:

 • навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності Студентів, забезпеченню виконання Студентами своїх обов’язків;
 • формуванню у Студентів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню Студентами правопорушень;
 • поліпшенню умов побуту та дозвілля Студентів;
 • створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об’єднань, клубів за інтересами тощо;
 • працевлаштуванню випускників, залученню Студентів до зайнятості у вільний від навчання час, включаючи залучення Студентів до участі в громадських роботах на волонтерських засадах.
 1. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються:

–   законодавством України;

– рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти;

– рішеннями центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований Заклад;

– рішеннями засновника Закладу;

– статутом Закладу;

– Положенням.

Права й обов’язки органів студентського самоврядування

 1. Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим положенням та статутом вищого навчального закладу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12)  мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

14) членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

15) За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:

 • відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;
 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;
 • діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
 1. Органи студентського самоврядування зобов’язані:
 • провадити власну діяльність в межах чинного законодавства, виконувати вимоги Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Закладу, Положення;
 • забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;
 • порушувати проблеми Студентів перед керівництвом, іншими посадовими особами Закладу;
 • не менш ніж раз на рік звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в Україні;
 • координувати свою діяльність з керівництвом Закладу, співпрацювати з ним на засадах партнерства та конструктивності;
 • співпрацювати з іншими студентськими самоврядними організаціями українських та іноземних вищих навчальних закладів, іншими громадськими організаціями, за виключенням партійних та релігійних.

Права й обов’язки адміністрації вищого навчального закладу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

 1. Керівництво, інші посадові особи Закладу мають право:
 • подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та заохочення Студентів, які активно працюють у органах студентського самоврядування або беруть активну участь у його заходах;
 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність);
 • скликати позачергові загальні збори Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування статуту та правил внутрішнього розпорядку, Положення Закладу;
 • через своїх представників із дорадчим голосом брати участь у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальні збори, засідання представницьких органів тощо);
 • адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування;
 • керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
 1. Керівництво, інші посадові особи Закладу зобов’язані:
 • щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, всебічно допомагати у їхній реалізації. При цьому, Кошторисом Закладу повинно бути передбачено фінансування заходів студентського самоврядування до 0,5 відсотка фінансових надходжень Закладу від надання платних освітніх послуг за відповідними бюджетними програмами;
 • забезпечувати на засіданні Вченої (Педагогічної) ради Закладу внесення вмотивованих змін до Кошторису (за необхідності);
 • надавати консультаційну фахову підтримку органам студентського самоврядування щодо складання пропозицій зі змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування;
 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності студентського самоврядування та їх представницьких органів, а саме: надати окреме приміщенням, обладнане меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку тощо;
 • вчасно та у повному обсязі інформувати органи студентського самоврядування про рішення, що стосуються життєдіяльності Студентів Закладу;
 • погоджувати з представницьким органом студентського самоврядування рішення щодо:
 • призначення заступника керівника Закладу або заступника керівника структурного підрозділу, які відповідають за роботу зі Студентами;
 • відрахування Студентів та поновлення на навчання осіб, які навчались у Закладі;
 • переведення на навчання відповідно до укладених угод з фізичним та юридичними особами Студентів, які навчались за державним замовленням;
 • переведення на навчання за державним замовленням Студентів, які навчались відповідно до контрактів, укладених з фізичними та юридичними особами;
 • поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку Студентів;
 • питань студентських містечок та гуртожитків;
 • надавати консультаційну, інформаційну, правову, психологічну та інші види нематеріальної підтримки для розвитку студентського самоврядування у Закладі.

Організація роботи органів студентського самоврядування

 1. Загальні збори Студентів:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;

6) розглядають інші важливі питання життєдіяльності Студентів;

7) Загальні збори Студентів скликаються не рідше одного разу на рік. Підставою для скликання позачергових загальних зборів є відповідна вимога не менш ніж 10 відсотків Студентів або керівництва Закладу у визначених цим Типовим положенням випадках.

 1. У разі створення у Закладі представницьких органів студентського самоврядування на рівні його структурних підрозділів (факультетів, відділень, гуртожитків, студентських містечок, академічних груп тощо), що визначається Положенням, відповідні представницькі органи студентського самоврядування можуть співпрацювати один з одним, але є автономними і не перебувають у взаємному підпорядкуванні.
 2. Голова представницького органу студентського самоврядування відповідного рівня:
 • організовує роботу й несе персональну відповідальність за ефективність діяльності очолюваного органу студентського самоврядування, реалізацію запланованих річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування;
 • представляє інтереси Студентів у Вченій (Педагогічній) раді Закладу, інших колегіальних, робочих і дорадчих органах та комісіях Закладу, включаючи стипендіальну комісію;
 • представляє на Вченій (Педагогічній) раді пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, а також, зміни до них (включаючи зміни термінів, виконавців, фінансового забезпечення тощо);
 • не рідше ніж двічі на рік звітує перед Вченою (Педагогічною) радою Закладу про діяльність студентського самоврядування;
 • відповідає за повноту, достовірність та обґрунтованість пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, включаючи їхнє фінансове забезпечення;
 • у разі створення в Закладі представницьких органів студентського самоврядування структурних підрозділів – координує роботу органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • подає керівництву Закладу пропозиції щодо відзначення та заохочення Студентів, що активно працюють у органах студентського самоврядування або беруть активну участь у його заходах;
 • головує на засіданнях представницького органу студентського самоврядування;
 • делегує свої повноваження заступнику; забезпечує організацію проведення загальних та позачергових зборів Студентів; має право отримувати від адміністрації Закладу, інших представницьких
 • органів студентського самоврядування, що діють у Закладі, інформацію, необхідну для здійснення діяльності органів студентського самоврядування;
 • керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки. З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу;
 • має інші права й обов’язки, передбачені Положенням.
 1. Секретар представницького органу студентського самоврядування веде протоколи його засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг.
 2. Голова та секретар представницького органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації та її архівацію, надають копії документів заступнику керівника Закладу або його структурного підрозділу, відповідальному за роботу зі Студентами.
 3. При представницькому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори (комісії) за напрямами роботи.
 4. Засідання представницького органу студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Порядок проведення засідання фіксується протоколом, який підписується особою, що вела засідання, та секретарем.

 

Затверджено 19 січня 2010 року.